Ruština Praha

Vzory obchodních dopisů

Psaní adresy

Obálka s okénkem

Заказное
Россия
127005 г. Москва,
ул. Мира, 154
ООО «Спектр»
г-ну Петровскому И.С.

Obálka bez okénka

Россия
178643 г. Санкт-Петербург,
Лиговский пр., 28
Редакция журнала «Экономика и бизнес»
Заведующей отделом информации
г-же Иволгиной С.С.

Vzory obchodních dopisů


РЕКЛАМА

Уважаемые господа!

В своём письме от 26 января 2005 с.г. Вы предложили нам услуги при размещении заказов на публикацию рекламных объявлений наших клиентов.
Наши клиенты заинтересованы в Вашем предложении и хотели бы получить полную информацию в отношении журналов, в которых Вы намерены поместить их рекламные объявления. В частности, они хотели бы знать круг их читателей, тираж и расценки за публикацию одноразовых рекламных объявлений.
С нетерпением ждём Вашего скорейшего ответа.

С уважением
_____________

REKLAMA

Vážení pánové,

Ve svém dopise z 26. ledna t.r. jste nám nabídli své služby při objednávkach reklamních inzerátů pro naše klienty.
Naši klienti mají zájem o Vaši nabídku a rádi by obdrželi veškeré informace o časopisech, v nichž hodláte uveřejnit jejich reklamní inzeráty. Zejména by chtěli mít okruh jejich čtenářů, náklad a sazby za uveřejnění jednorázových reklamních inzerátu.
Čekáme netrpělivě na Vaši brzkou odpověď.

S úctou
_____________СТРАХОВАНИЕ

Уважаемые господа!

Мы получили Ваше письмо от 3 марта с.г., в котором Вы просите изменить условия страхования оборудования, предложенные нами в проекте контракта на поставку оборудования для машиностроительного завода. Вы хотите, чтобы контракт предусматривал страхование поставляемого оборудования от ....... рисков.
Мы обращаем Ваше внимание на тот факт, что наша страховая компания не производит страхование от ....... рисков товаров, поставляемых в ........ порты. Нам известно, что страхование от ....... рисков может быть осуществлено в Лондонском страховом обществе.
Что касается страхования оборудования от других рисков, то убытки возмещаются в зависимости от условий, на основании которых заключён договор страхования.
Мы готовы еще раз обсудить договор страхования.

С уважением
_____________

POJIŠTĚNÍ

Vážení pánové,

Obdrželi jsme Váš dopis z 3. března t.r., v němž nás žádate, abychom pro pojištění zařízení změnili podmínky, které jsme Vám nabídli v návrhu kontraktu na dodávku zařízení pro strojírenský závod. Přejte si, aby kontrakt stanovil pojištení dodávaného zařízení proti ....... rizikům.
Upozorňujeme Vás, že naše pojišťovna nesjednáva pojištění proti rizikům ...... u zboží dodávaného do ...... přístavu. Jak víme, pojištění proti rizikům ........... může být uzavřeno v Londýnské pojišťovací společnosti.
Pokud jde o pojištění zařízení proti jiným rizikům, uhrazuji se vzniklé škody za podmínek, na jejichž základě byla uzavřena pojistná smlouva.
Jsme ochotní posoudit ještě jednou podmínky pojištění.

S úctou
_____________